Aansluiting opleiding en werk

Meerderheid vindt werk dat past bij de opleiding

Van de recente hbo-gediplomeerden is 78% anderhalf jaar na afstuderen werkzaam in de eigen of een verwante richting. Voor afgestudeerden van richtingen in de gezondheidszorg en het onderwijs is dat zelfs 90%. Het percentage is het laagst in de kunstensector (62%) en de economische sector (69%). Kijken we naar het vereiste opleidingsniveau voor de baan, dan hebben gemiddeld acht op de tien werkende hbo-gediplomeerden een baan op hbo-niveau of hoger. Gediplomeerden van de onderwijssector scoren met 93% het hoogst, terwijl afgestudeerden alumni van de kunstensector het minst op hbo-niveau of hoger werken (61%), gevolgd door afgestudeerden van sociale studies (66%).Wat betreft de tevredenheid over de aansluiting tussen de opleiding en de functie gelden de hoogste waarden voor de sectoren onderwijs (89%) en gezondheidszorg (83%). Gediplomeerden binnen de kunstensector zijn daarentegen het minst tevreden (68%). Ten opzichte van vorig jaar valt op dat verschillende sectoren een stijging van de aansluitingstevredenheid laten zien. Zo is bij de sector Agro en Techniek een stijging van 73% naar 78% te zien en bij de sector bètatechniek van 77% naar 81%. Opvallend is verder dat gediplomeerden uit de sector onderwijs sinds 2015 jaar na jaar positiever worden over de aansluiting tussen opleiding en functie.


Opleiding als basis voor verdere ontplooiing

Van de gediplomeerde hbo’ers vindt 69% dat hun opleiding een goede basis bood voor het verder ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Bijna drie op de vier afgestudeerden van de sectoren agro en food, gezondheidszorg, bètatechniek en kunst oordeelden hierover positief. Iets kritischer zijn gediplomeerden van de sectoren onderwijs en economie (64% is positief gestemd). Met betrekking tot de voorbereiding op de beroepsloopbaan, is de helft van de recent afgestudeerde hbo’ers (zeer) tevreden, wat evenveel is als vorig jaar. Gediplomeerden van agro en food zijn hierover het vaakst tevreden (58%).


Oordelen over voorbereiding op de arbeidsmarkt, anderhalf jaar na afstuderen,
voltijdstudenten per sector, 2018

Voorbereiding_arbeidsmarkt_2018.png

A: Opleiding biedt goede basis voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (% eens)
B: Oordeel over de voorbereiding op de beroepsloopbaan (% (zeer) tevreden)